Algemene Info

IN GEEN ENKELE VERZEKERDE WONING MAG HANDEL GEDREVEN WORDEN.

Naast de basiswaarborgen en verzekerde kapitalen , kunnen excedenten worden onderschreven, teneinde uw eigen situatie naar kapitalen en voorwaarden te optimaliseren.
Indien u nog met afwijkingen zit of speciale desiderata heeft, adviseren wij u onze verzekeringsmakelaar INDUVER ANTWERPEN nv te contacteren.

Gewaarborgde risico's

 • •De gebouwen bestemd als woning voor privaat gebruik waarvan u eigenaar of mede-eigenaar bent of de huur of gebruiksaansprakelijkheid (cfr Art. 1732,1733, 1735 en 1302 van het burgerlijk wetboek) indien u huurder of loutere bewoner bent. De verzekerde woning moet “regelmatig bewoond” zijn.
 • •De inhoud ( inboedel + materieel), d.w.z. alle roerende goederen, inbegrepen de kleding en uitrusting met uitsluiting van alle motorvoertuigen ( > 50 cc),tenzij separaat aangevraagd. De inhoud omvat eveneens de door verzekerde gekweekte kleine huisdieren . Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat indien een handels of gelijkaardige activiteit gedreven wordt in het verzekerd risico, de waarborgen van huidige polis niet van toepassing zullen zijn. Louter administratieve activiteiten zijn wel toegelaten.
 • •De persoonlijke bezittingen of roerende goederen welke de verzekeringsnemer heeft in een lokaal van de kazerne of gebruikelijke werkplaats.
 • •De veranda's en luifels in glas of plastiek van alle afmetingen.
 • •De gebouwen in prefab.
 • •De dakbedekking van de verzekerde woning mag uit riet of stro bestaan.
 • •De gewaarborgde risico’s omvatten vnl. : brand , explosie ,implosie,rook &roetschade,rechtstreekse blikseminslag,rechtstreeks botsen,vandalisme,kwaad opzet,onroerende schade door diefstal of poging daartoe,elektriciteitsschade, schade door water,minerale oliën,glasbreuk,storm en hagelschade, arbeidsconflicten en aanslagen….volgens de polisvoorwaarden ‘PATRIMONIUM’ ( Titel I art 2 A )
 • •Dekking voor natuurrampen ( zie alg vw Patrimonium Titel I art 2 /15 )
 • •B.A. gebouw&liften,garage,vervangingswoning,uitbreidingen ( Alg vw Titel I art 2 , B,C,D en E
 • •Bijkomende dekkingen (cfr Alg vw Titel I , Art 3 )
 • •Facultatieve dekkingen : Alg vw Titel I, Art 4 ,1 en 2
 • •Ingeval de hierboven vermelde risico’s door andere contracten zouden verzekerd zijn,zullen de waarborgen van onderhavige polis slechts van kracht worden na uitputting van de door deze andere contracten toegestane waarborgen.
 • •Ongeacht de genomen dekking en primerend op de Alg. Vw.,is er ten allen tijde een sublimiet van € 7500,00 per verzekerd voorwerp.( m.b.t. de inhoud ) als maximale tussenkomst.
 • •Zonnepanelen zijn slechts gedekt ,mits voorafgaandelijke declaratie ( met factuur aankoop & installatie) en bijpremie
 • •Contract voorziet bovendien in een separate polis ‘ rechtsbijstand’ ( zie Alg vw Rechtsbijstand)

Bijzondere bepalingen diefstal ( die primeren op de Algemene voorwaarden )

 • •Voor de verdwenen voorwerpen met een waarde van meer dan € 700,00, dienen officiële attesten en/of facturen voorgelegd te worden.
 • •Er wordt verklaard en aangenomen dat in tegenstelling met wat er vermeld is in de Alg. Vw. de interventielimiet voor de waarborg 'Diefstal Juwelen',Collecties en bont ,voor basisklanten maximum € 5000,00 bedraagt.
 • •Er wordt verklaard en aangeomen dat ,in tegenstelling met wat er vermeld is in de Alg.vw. de schadeloosstelling ,voor basisklanten, voor alle waarden samen (munten,bankbiljetten,staven edel metaal, cheques,postzegels….) beperkt blijft tot een maximum van € 1.250,00.
 • •Er wordt verklaard en aangenomen dat de inhoud die verzekerde (basisklanten) meeneemt voor een tijdelijk verblijf,elders dan het verzekerd risico, beperkt blijft tot € 2500,00.
 • •Mits onderschrijving van een ‘excedent diefstal’ kunnen de limieten onder 2 b,c en d verhoogd worden conform de voorziene kapitalen in de Alg Vw. De sublimiet van € 7.500,00 per voorwerp blijft evenwel altijd van kracht.
 • •Onder het principe van punt 2.e , kunnen voorwerpen van bijzondere waarde /kunst separaat worden gedeclareerd , dermate dat de regeling bij schade de regelingstechniek van ‘de aangenomen waarde’ volgt.
 • •Diefstalverzekering van uw wagen is in dit contract niet mogelijk en is derhalve altijd uitgesloten.
 • •Bij verlaten van de woning moeten alle toegangen van de woning slotvast worden afgesloten !

Categorie & Prijzen : ( Op jaarbasis , Taksen en kosten inclusief )

 • 1.Huuraanprakelijkheid : brand gebouw en inhoud + diefstal in gebouw en werkplaats premie : …….
 • 2.Eigenaar en inhoud : brand gebouw en inhoud + diefstal in gebouw en werkplaats.premie ……….
 • 3.Enkel inhoud : voor eigenaar of huurder + diefstal in gebouw en werkplaats premie …….
 • 4.Niet-gebruikende eigenaar : brand gebouw premie ……
 • 5.Eigenaar van gebouw in opbouw ; brand gebouw premie ………
 • 6.Enkel inhoud in kazerne, voor risico diefstal. In 1e risico 5778,7 € premie ……..
 • 7.Chalet in hout - eigenaar en / of huurder, 1ste of 2de verblijfpremie……….
 • 8.Zonnepanelen : bijpremie 0,80 °/°° op de verzekerde waarde.
 • 9.Enkel garage ( zonder andere gebouwen ) : 0,82 °/°° op de verzekerde waarde met een minimum premie van € 15,00
 • 10.Afstand van verhaal : 34,03 €
De verzekering loopt vanaf de 1ste januari tot 31 december.( jaarlijkse hoofdvervaldag) met stilzwijgende verlenging . Aansluiten is mogelijk vanaf de 1ste van elke maand.
De jaarlijkse premie wordt afgehouden begin januari. Opzegging moet schriftelijk aangevraagd worden , tenminste 3 maanden voor de vervaldag ( 31 December )
Het contract is geïndexeerd en volgt de ABEX index (Ingevolge deze index kan de premie jaarlijks evolueren )
Naast de hierboven uitgelegde Bijzondere Voorwaarden ,raden wij u aan steeds de Algemene Polisvoorwaarden te raadplegen.
Meer inlichtingen : INDUVER ANTWERPEN nv – Justitiestraat 30 – 2018 Antwerpen - Verzekeringsmakelaar onder CBFA nr 16880

ALGEMENE VOORWAARDEN die van toepassing zijn : PATRIMONIUM WONING ( editie PWN0009.06 ) en RECHTSBIJTAND na brand (editie AGA V006/2007 via volmachten ASCO nv )