>

JAARVERSLAG 2016

Het FFSPOL heeft in 2016:
    • 7391 betalende leden en 863 weduwen die geen lidgeld betalen maar wel lid blijven.
Het lidgeld wordt aangewend om tussen te komen bij de leden in nood in bepaalde en voorziene gevallen.
Onze leden hebben een sociaal en zeker een solidariteitsgevoel om voor anderen die in nood zijn bij te dragen en hun geldelijk en emotioneel te steunen.

1. JAARLIJKS LIDGELD

Slechts 12,50 € per jaar. Reeds 20 jaar ongewijzigd.
Wat te doen?
  •NIETS, wanneer u een domiciliering hebt onderschreven
  •STORTINGSBULLETIN of PC BANKING: dat betekent dat u geen domiciliering hebt.

2. WIE IS LID EN WAT HOUDT DAT IN ?

a. Lid zonder stage.
De leden in actieve dienst of oprustgesteld die aangesloten werden bij hun dienstneming en ieder jaar zonder onderbreking de bijdrage hebben betaald.

Dit lid heeft recht op tussenkomst (steun) bij tegenslag, en een getrouwheidspremie bij overlijden of vooroverlijden van zijn echtgeno(o)t of kind ten laste of gehandicapt (+66%).

Weduwen zonder stage blijven lid v/h FSSPOL zonder lidgeld te betalen.

b. Lid met stage.
De leden in actieve dienst of op rustgesteld, die nooit lid werden en nadien een of meerdere jaren de bijdrage niet betaald hebben. Deze leden hebben stage.

Deze leden hebben recht op tussenkomst (steun) bij tegenslag doch de speciale formule voorzien in het Reglement van Inwendige Orde zal toegepast worden. Zij kunnen bij langdurige of ernstige ziekte of hospitalisatie een pakje bekomen langs de afgevaardigde FSSPOL.

3. WAT HEEFT ONZE VERENIGING UITGEGEVEN IN 2016 ?

Financiėle steun aan leden die door tegenslag getroffen werden 16.301 € giften en 6319,42 € lening. Nog lopende leningen voor een totaalbedrag van 20.339,10 €.

Ingeval van overlijden van een lid zonder stage bedraagt de getrouwheidspremie 500 € en 100 € per kind ten laste en 250 € bij het vooroverlijden van de echtgenoot(te) of een kind ten laste. Voor een weduwe, weduwnaar of kind van haar of hem is geen tussenkomst voorzien. In 2016 werden er aan de dusdanig getroffen leden de voorziene premies uitbetaald voor een totaalsom van 52.600 €

Enkel de afgevaardigde mag een pakje afgeven (waarde ongeveer 20 € aan de betalende leden die het lidgeld betaald hebben), die langdurig ziek zijn of langdurig gehospitaliseerd en ook aan een niet lid na een ernstig ongeval in uitvoering van de dienst. Pakjes werden afgegeven in 2016 voor een totaal van 366,30 €

Bij de begrafenis van een lid zonder wachttijd, werd door de afgevaardigde een bloemenkrans geschonken tot een maximum bedrag van 62 € (BTW inbegrepen). Kransen werden neergelegd voor een totaal bedrag van 569,82 €

Aan de monumenten te Edemolen , Elsene, La Calaminne, Hasselt, Antwerpen, Eeklo, Snaeskerke, Luik, Brussel(Noordstation -Dauginet)) Vise en Arlon werden bloemen neergelegd: 2.197 €

4. PREMIE BEGRAFENIS

Bij het Ministerie van Financiën - Administratie der Pensioenen
     - Victor Hortaplein,40 bus 30-1060 Brussel
     - Tel 02/558 60 00
     - Fax 02/558 6010 - WEBSITE: ap.fgov.be - e-mail: info@ap.jgov.be
VERGEET dit niet: U hebt er recht op!


5. VERKOOP ARTIKELEN

    • Herdenkingsmedaille Edemolen : 10 €
    • Pin: 2€

6. VAKANTIES

    a. aan zee: NIEUWPOORT
    b. In de Ardennen: WIRTZFELD

7. VERZEKERINGEN

Domiciliering verplicht.

Alvorens aan te sluiten dient u zelf uw huidige verzekering minimum drie maanden voor de vervaldag schriftelijk en aangetekend op te zeggen.
Consulteer onze webpagina's Verzekeringen en Brandverzekering.

! ! ! NIET TE VERGETEN ! ! !

Bij alle briefwisseling, gelieve het stamnummer en uw telefoonnummer te vermelden, dit geldt zowel voor de actieven als voor de oprustgestelden en de weduwen.

Tevens vragen wij dat de oprustgestelden en de weduwen hun burgeradres en eventueel hun telefoonnummer zouden vermelden.

Indien U verandert van bankinstelling en daardoor geen domiciliering meer heeft, moet u met ons contact opnemen zodat we u een nieuw mandaat voor de domiciliëring kunnen toezenden.

Adresveranderingen moet u schriftelijk naar FSSPOL opsturen (fax, brief of e-mail).

    - Voorzitter                      - Secretaris
    BOURDOUX GILLES          BROOS JOHAN