Reglement Inwendige Orde van FSSPol

Dit reglement is van toepassing vanaf 22 mei 2018.
Hoofdstuk 1: Algemeenheden

Artikel 1.
De statuten van het Fonds voor Sociale Solidariteit bij de Politiediensten (FSSPol) goedgekeurd door de algemene vergadering (AV) van 22 mei 2018 dienen als basis bij het samenstellen van huidig reglement.

Artikel 2 :
De burelen van het FSSPol zijn gelegen in het kwartier « Geruzet », Luchtmachtlaan, 10, gebouw N, benedenverdieping te 1040 Brussel.
Er is er in principe een permanentie ten minste maandag en donderdag tussen 0730 en 1100 uur.
De VZW beschikt over een website : www.fsspol.be.
Indien u het wenst kunt u het FSSPol bereiken :
- met een brief : het postadres van het FSSPol is : Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL ;
- Per telefoon :02/642.60.90
- Per Fax :02/642.60.99
- E- mail: info@fsspol.be
Rekeningnummer :giften en betalingen kunnen uitgevoerd worden op BE26 3100 4024 9329    BIC BBRUBEBB

Hoofdstuk 2: Sociale activiteiten van het FSSPol

Afdeling 1 - Solidariteit en bijstandsverlening

Artikel 3
§1 :
Het prioritair doel van het FSSPol bestaat erin bijstand te verlenen aan de effectieve en toegetreden leden in geval van zware tegenspoed op verschillende wijzen. De hulpverlening kan onder andere de vorm aannemen van giften, leningen zonder interesten, van het sturen van sociale assistenten, het verlenen van adviezen, het aanwezig zijn of elke andere vorm van steun die nuttig wordt geacht.
Deze bijstand kan aan de leden van het FSSPol zoals bedoeld in het eerste lid of hun gezin worden verleend. Met het gezin wordt bedoeld : de echtgenoot/echtgenote van het effectieve of toegetreden lid, de samenwonende levenspartner, de kinderen die fiscaal ten laste blijven van minstens één van de echtgenoten of partners of van wie het fysieke of psychische vermogen met minstens 66% werden verminderd.
§2 :
Voor uitzonderlijke zware gevallen van tegenspoed mag de solidariteit ook gelden met het oog op steunverlening aan personeelsleden van de politiediensten, die zelfs geen lid zijn van het FSSPol, onder andere bij zware ongevallen in en ten gevolge van de dienst of bij het ontstaan van een ernstige handicap die het fysieke of psychische vermogen met minstens 85% vermindert of bij een grote ramp die het personeelslid bijzonder zwaar aantast.

Artikel 4 :
Elke bijstand is in principe aanvullend aan de bestaande steunverlening door de SSD/GPI.
Behalve zo de steun behoevende uitdrukkelijk vraagt dat SSD/GPI niet zou worden ingelicht over de toestand van zware tegenspoed waarin hij verkeert, kan het FSSPol een aanvraag tot steun aan de SSD/GPI altijd overzenden of handelen met of ter aanvulling van deze dienst.
Niettemin blijft het FSSPol het recht hebben om tussen te komen, zelfs indien de SSD/GPI beslist heeft geen gevolg te geven aan de aanvraag of niet snel genoeg ageert.
In dit laatste geval zal het FSSPol evenwel blijk geven van een bijzondere voorzichtigheid met het oog op een passende en billijke behandeling van alle leden.

Artikel 5 :
Ongeacht de mogelijkheid voor de belanghebbende om zich rechtstreeks tot een afgevaardigde of een bestuurder te wenden, kunnen de collega’s en de chefs van een effectieve of toegetreden lid of van elk ieder personeelslid dat aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, §2, beantwoordt, een afgevaardigde of een bestuurder op de hoogte brengen, wanneer zij van mening zijn dat een bijstand of een hulpverlening noodzakelijk is.
De lijst van de afgevaardigden vindt u op de website www.fsspol.be of mag aan het secretariaat opgevraagd worden.

Artikel 6 :
Om de raad van bestuur (RB) toe te laten haar beslissing op een correcte wijze te staven, wordt aan de steun behoevende of aan de persoon die voor een lid van zijn gezin zoals bedoeld in artikel 3, §1, een overzicht gevraagd van de samenstelling alsook van de toestand van het gezin, van de uitgaven en inkomsten, alsook van zijn akkoord t.o.v. het FSSPol om SSD/GPI te activeren in het raam van de behandeling van zijn dossier.
Desgevallend mag ook een afschrift van de laatste fiscale aangifte worden gevraagd.
De beslissing om een bijstand of een hulpverlening toe te kennen wordt door de RB genomen, conform de bepalingen van de statuten, inzonderheid deze van artikel 15.

Artikel 7 :
De solidariteitsuiting en de verlening van bijstand of hulp zal zo systematisch, waardig en billijk mogelijk en met voorrang op de toekenning aan elke andere persoon worden toegepast voor de trouwe leden zoals bedoeld in artikel 5, laatste lid, van de statuten en die zich als « goede huisvader » hebben gedragen.
Bij het vaststellen van het steunbedrag of wijzen van hulpverlening, kan de RB hiermee rekening houden, inzonderheid met het beperkt aantal jaren betaling van het lidgeld op het ogenblik van de tegenspoed. In dit geval kan de RB een kleiner steunbedrag vaststellen, door het aantal jaren betaling van het lidgeld in rekening te houden in verhouding met het aantal dienstjaren.

Afdeling 2 -Andere vormen van solidariteit tussenkomsten, het aanmoedigen van de vriendenkringen, relaties met de geintegreerde politie en eerbiediging van de nagedachtenis van de oud gedienden
Onderafdeling 1 – Tussenkomst bij overlijden

Artikel 8 :
§1.
In geval van overlijden van een trouw lid, van zijn echtgenoot/echtgenote of van de samenwonende levenspartner kan een financiële tussenkomst worden toegekend.
Met het oog op deze toekenning moet deze tussenkomst het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke aanvraag die door de echtgenoot/echtgenote, de overlevende samenwonende of een van hun rechthebbenden binnen de twaalf maanden die de datum van het overlijden volgen worden ingediend.
De aanvraag dient worden vergezeld van een akte van overlijden en van een attest leven van de rechthebbende. In geval van meerdere rechthebbenden moet een volmacht worden gegeven aan één van hen om de tussenkomst in ontvangst te nemen.
§2.
Bij afwijking van §1, eerste lid, kan een tussenkomst ook worden toegekend indien een effectieve of een toegetreden lid dat ontslag neemt of geacht wordt ontslag te nemen zonder reeds geschrapt te zijn en indien hij zijn lidgeld minstens gedurende twintig jaren heeft betaald, doch gedurende maximum twee jaren sinds zijn inlijving niet heeft betaald. In dit geval zal de tussenkomst bij overlijden verminderd met een bedrag gelijk aan een derde van de tussenkomst, per jaar gedurende hetwelk geen lidgeld werd betaald.
De effectieve of toegetreden leden die bij de Politie na de leeftijd van 43 jaar getreden zijn hebben echter geen recht op de tussenkomst bij overlijden.

ARTIKEL 9 :
Het bedrag van de tussenkomst bij overlijden kan schommelen in functie van het vermogen en de reserves van de VZW en wordt in principe om de drie jaren bepaald door de algemene vergadering op voorstel van de RB (RB) en bedraagt momenteel :
Voor de periode 2018-2020 wordt deze bepaald, als volgt :
  • bij overlijden van een lid :500 € vermeerderd met 100 € per kind ten laste op fiscaal vlak of meer dan 66% gehandicapt ;
  • bij overlijden van echtgenoot/echtgenote/kind ten laste op fiscaal vlak of samenwonende levenspartner : 250 €.
Ongeacht het geval waarbij allebei lid zijn, in afwijking van het eerste lid, wanneer het lid reeds overleden is, zal bij het overlijden van de echtgenote/echtgenoot/ samenwonende levenspartner geen tussenkomst bij overlijden meer worden betaald.

Artikel 10 :
De rechthebbende leden mogen ten alle tijde dit aan een natuurlijke persoon naar hun keuze (samenwonende, afstammeling of voorouders) overdragen . Dit dient schriftelijk te gebeuren genaam- en gedagtekend waarvan model als bijlage B bij huidig reglement.

Onderafdeling 2 – Andere solidariteitsvormen en vormen van bijeenbrengen van de leden

Artikel 11 :
Het FSSPOL kan jaarlijks een huldiging organiseren of een bloemstuk of kroon neerleggen aan de monumenten te Elsene, Edemolen, Visé, Gemmenich (of in de omheinde ruimte van de gefusilleerden te Luik), Snaeskerke en Kumtich of bij elk ander monument, herdenkings- plaat of plaats zoals om de drie jaar door de RB bepaald.
Op aanvraag van een afgevaardigde of van elke andere persoon die daaraan belang hechten mag mits toestemming van de RB ook een kroon worden neergelegd op andere plaatsen in België of in het buitenland op voorwaarde dat het betrekking heeft met voormalige rijkswachters of politiemensen of met politiemensen van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. In uitzonderlijke gevallen mag dit ook gebeuren ter gelegenheid van een officiële herdenking van gesneuvelden in en door de dienst.
De prijs van de kronen of van de bloemstukken mag niet hoger zijn dan het bedrag dat om de drie jaren door de RB wordt bepaald (BTW inbegrepen en geldig voor één neerlegging).

Artikel 12 :
Het FSSPOL mag de vriendenkringen van gepensioneerden of weduwen van de rijkswacht, de gemeente- of gerechtelijke politie zoals deze van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, desgevallend financieel steunen en aan de organisatie van hun activiteiten meewerken , onder andere met een symbolische afvaardiging, het neerleggen van bloemen, een specifieke financiële bijdrage die door de RB wordt besloten.
Deze beslissingen mogen worden genomen zonder dat de eventueel toegekende bedragen hoger liggen dan het bedrag dat om de drie jaren wordt bepaald en dat voor de periode 2018-2020 niet hoger zijn dan 100 EUR per kalenderjaar of dan 200 EUR voor de verenigingen die meer dan 100 leden tellen.

Artikel 13 :
Pakjes voor een maximumbedrag van 35 EUR BTW inbegrepen mogen aan gehospitaliseerde of ernstig zieke leden en zelfs aan iemand die geen lid is, na een ernstig ongeval in of door de dienst worden afgegeven worden door de afgevaardigden. In het laatste geval is een akkoord evenwel vereist dat door de met het dagelijkse bestuur belaste personen gezamenlijk worden besloten.
Het maximumbedrag mag om de drie jaren opnieuw worden bepaald.

Artikel 14 :
Bloemen of een kroon mogen op beslissing van vier leden van de RB worden afgegeven bij de begrafenis van een trouw lid die aan de vereniging bijzondere diensten heeft verleend aan de werking van de vereniging en dit voor een maximumbedrag van 66 € BTW inbegrepen.
Dit bedrag mag om de drie jaren opnieuw worden bepaald.

Artikel 15 :
Ten voorlopige titel mag het FSSPol aan haar leden alsook, na hun overlijden, aan hun echtgenoot/echtgenote/samenwonende levenspartner een gezamenlijke aankoop van brandverzekeringspolissen voorstellen.
Het tijdelijke karakter van deze overgangsmogelijkheid die aan het Fonds wordt toegekend vloeit uit de noodzakelijkheid een alternatief te bieden aan de voormalige leden van de rijkswacht en aan hun verwanten die in het raam van de hervorming van de politiediensten te kampen hebben gehad met de afschaffing van het toerustingsmagazijn en ten gevolge de verdwijning van de traditionele dekking van het risico zoals bedoeld in het eerste lid alsook met de afwezigheid van enig gepast en billijk « ad hoc » initiatief van de overheid.

Hoofdstuk 3: De verschillende hoedanigheden als leden en de gevolgen ervan alsook het lidgeld

Artikel 16 :
De effectieve leden alsook hun eventuele rechthebbenden hebben recht op de bijstand en de hulp van het FSSPol en genieten van eventuele andere voordelen op dezelfde wijze en voorwaarden dan de toegetreden leden.
Zij kunnen genieten van de andere voordelen van de toegetreden leden.

Artikel 17 :
§1.
De toegetreden leden zijn de verenigingsleden andere dan de effectieve leden die hun lidgeld van het lopende jaar hebben betaald of ervan werden vrijgesteld.
Om als toegetreden lid te worden aanvaard moet de kandidaat tot lidmaatschap deel uitmaken in de hoedanigheid van statutair of contractueel personeelslid met onbepaalde duur, van de politie of van een van de politiescholen deel uitmaken of ongeacht de weduwenaren/weduwen of bevoorrechte samenwonenden, als hij er niet meer deel van uitmaakt en meer dan 10 jaar deel van hebben uitgemaakt, bekleed met een of meerdere hiervóór vermelde hoedanigheden.
Met politie wordt bedoeld :
  • een van de politiekorpsen die door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus werden afgeschaft;   • de federale of lokale politie;   • de algemene inspectie van de federale en lokale politie;   • de vaste comités van toezicht op de politie en de inlichtingendiensten.
§2.
De echtgenote/echtgenoot of samenwonende levenspartner en de kinderen ten laste, zoals bedoeld in artikel 3, §1, tweede lid, die rechthebbende zijn van de toegetreden leden van het FSSPol zijn, blijven lid van de vereniging na het overlijden van het lid.
Desgevallend kan een verminderd lidgeld worden gevraagd. Het bedrag ervan wordt om de drie jaren herzien.
§3.
Zonder allerminst de hoedanigheid van effectief lid te verwerven, kunnen de toegetreden leden als personen van bevoorrechte contact fungeren.
Deze hoedanigheid geeft evenwel geen recht op bijstand, hulp noch op eventuele andere voordelen van de effectieve of toegetreden leden.

Artikel 18 :
De personen die een gift doen aan de vereniging worden beschouwd als steunend leden. Deze hoedanigheid geeft evenwel geen recht op bijstand, hulp noch op eventuele andere voordelen van de effectieve of toegetreden leden.

Artikel 19 :
De personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten voordele van de vereniging of een van haar leden kunnen door de RB worden aangeduid als erelid.
Deze hoedanigheid geeft evenwel geen recht op bijstand, hulp noch op eventuele andere voordelen van de effectieve of toegetreden leden.

Artikel 20 :
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt vanaf 1 januari 2018 maximum 17,5 EUR. Bij de inwerkingtreding van dit reglement bedraagt het lidgeld 16 EUR.
Het lidgeld zoals bedoeld in artikel 17, §2, bedraagt maximum 10 EUR.
Dit bedrag zal onverminderd een andersluidende beslissing van 7,5 EUR zijn vanaf 1 januari 2022.
In geval van huwelijk tussen personeelsleden van de politiediensten, worden beiden verzocht hun jaarlijkse lidgeld te betalen.

Hoofdstuk 4: - WERKING VAN DE VERENIGING

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Artikel 21 :
Alle effectieve leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de AV, van de RB en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie bekleed, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.
Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan de RB met wie ze de datum en het uur van de raadpleging van de documenten en stukken overeenkomen. Deze mogen niet worden verplaatst.

Artikel 22 :
De vergoeding voor reiskosten van de leden van de RB alsook van de effectieve leden die aan de AV deelnemen gebeurt binnen de perken van de bepalingen van het
Koninklijk Besluit van 13 juli 2017tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt. De terugbetaling van de verplaatsingen met het openbaar vervoer blijft beperkt tot de tarieven die van toepassing zijn op een verplaatsing in tweede klasse. De kilometervergoeding die voor het gebruik van zijn eigen voertuig wordt toegekend mag echter niet lager zijn dan 2/3 van het bedrag dat volgens, br> in overeenstemming met het in het eerste lid bedoelde Koninklijk Besluit wordt bepaald. De RB bepaalt jaarlijks in de convocatie voor de AV het bedrag dat opvolgend jaar van toepassing zal zijn.

Afdeling 2 - Raad van bestuur

Artikel 23 :
De RB zetelt minstens een keer per trimester. De voorzitter of twee bestuurders ad hoc mogen van deze regel afwijken indien de dringendheid of de ernst van een toestand dit vereist.
Bij hoogdringendheid mogen minimum 5 leden van de RB een beslissing i.v.m. een gift of een lening nemen tot een bedrag van maximum 2500 €. Deze beslissing wordt met een korte verantwoording tijdens de eerst op de beslissing volgende vergadering van de RB medegedeeld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringendheid zulks vereist en / of de belangen van de vereniging dit vereisen, kunnen de beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
In deze schriftelijke besluitvormingsprocedure wordt ervan uitgegaan dat de bestuurders hun voorafgaande instemming kenbaar maken over de toepassing ervan, onder andere elektronisch.

Artikel 24 :
De financiële operaties worden langs de financiële instellingen bij voorkeur op alle andere uitvoeringswijzen verricht.
Om geldig te zijn moeten de overschrijvingen die hoger dan 5000 EUR bedragen ondertekend worden door twee leden van de RB die hun handtekening neergelegd hebben bij de financiële instelling.

Artikel 25 :
Wanneer het FSSPol er niet wettelijk toe gehouden is de controle zoals bedoeld in artikel 17, §5, van de wet van 27 juni 1921, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen, wordt deze controle uitgevoerd door twee personen die door de RB worden aangewezen, die verslag daarvan aan de AV minstens een keer per jaar uitbrengen.
Deze commissarissen brengen hun controleverslag aan de AV uit.

Artikel 26 :
Wanneer een budgettaire aanpassing zich in de loop van het jaar opdringt, wordt de RB in eerste instantie ertoe gehouden een compensatie, zelfs gedeeltelijk, binnen de initiële begroting, zoals goedgekeurd door de AV te zoeken,
Voor het overige wordt de budgettaire aanpassing aan dezelfde goedkeuringsregels onderworpen als de initiële begroting.
Bij afwijking van het eerste lid is het zoeken van een compensatie niet verplicht wanneer de overschrijding van de initiële begroting het gevolg is van de uitbetaling van giften of tussenkomsten.

Artikel 27 :
De vergoeding van de verplaatsingskosten van de leden van de RB die aan een vergadering van de raad deelnemen gebeurt volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. De terugbetaling van de verplaatsingen met het openbaar vervoer blijft beperkt tot de tarieven die van toepassing zijn op een verplaatsing in tweede klasse.
De eventuele maaltijdonkosten die aan deze vergaderingen gebonden zijn worden enkel mits voorlegging van een verantwoordingstuk terugbetaald.
Andere eventuele onkosten die voor de vereniging worden verricht mogen slechts vergoed worden op voorlegging van naar behoren vereffende facturen of gelijkaardige documenten.

Artikel 28 :
De taken en verantwoordelijkheden van de leden van de RB worden als volgt verdeeld :
Taak van de voorzitter:
  • - ongeacht de statutaire regels i.v.m. de bevoegdheden van de RB, waar het nodig is, het FSSPol bij de diensten van de geïntegreerde politie vertegenwoordigen ;
  • - waken over de uitvoering van de beslissingen genomen door de AV en door de RB ;
  • - vergaderingen van de RB en van de AV voorzitten;
  • - kennis geven aan de raad van bestuur van de beslissingen genomen tussen twee vergaderingen in en deze ter goedkeuring voorleggen ;
  • - waken over het dagelijks beheer en de administratie van de vereniging ;
  • - eventueel de ondervoorzitters delegeren ;

Taak van de ondervoorzitters:
  • - De voorzitter vertegenwoordigen bij zijn afwezigheid ;
  • - De voorzitter bijstaan in het uitvoeren van zijn opdracht ;
  • - Waken over het beheer en de administratie van de vereniging ;

Taak van de penningmeester:

  • - de boekhouding bijhouden ;
  • - voor vergaderingen van de RB, een overzicht opmaken van de uitgaven en de inkomsten, alsook de te nemen financiële beslissingen voorbereiden en voorstellen ;
  • - de rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begrotingen van het volgend dienstjaar voorstellen ;
  • - de balans van het verlopen dienstjaar en de vooruitzichten van het lopend dienstjaar voorbereiden en voorleggen aan de AV ;

Taak van de secretaris:

  • - de processen-verbaal van de vergaderingen bijhouden ;
  • - waken over een goede administratie en er actief aan bijdragen ;
  • - de lijst van de leden bijhouden ;
  • - de oproepen voor de vergaderingen versturen ;

Taak van de bestuursleden:

  • - waken over het beheer van de vereniging ;
  • - opdrachten uitvoeren die hun toevertrouwd zijn door de raad van bestuur ;

Artikel 29 :
In geval van rampen of van ernstige en onverwachte gebeurtenissen, neemt de RB de nodige maatregelen voor de werking van de vereniging en laat zich leiden door de dan noodzakelijke vereisten en door een beheer als bonus pater familias.

Afdeling 3 - Personen belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging

Artikel 30 :
De personen belast met het dagelijkse beheer van de vereniging worden bezoldigd hetzij volgens de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, hetzij op basis van een ad hoc overeenkomst binnen de limieten van de wet en de algemene beginselen van toepassing terzake, bv. in het raam van verenigingswerk, of een ad hoc (arbeids)contract.

Afdeling 4 - Onkosten en uitgaven anders dan deze bedoeld in de afdelingen 1 tot 3

Artikel 31 :
Wanneer hij onkosten voor de vereniging dient te maken, wordt elke lid verzocht het nut ervan te beoordelen en, indien hij deze desondanks moet verrichten, de goedkoopste oplossing te zoeken.
In geval van verplaatsingen van verschillende personen naar eenzelfde bestemming, moet men zoveel mogelijk het aantal voertuigen tot het minimum beperken.

Artikel 32 :
De vergoeding van de reisonkosten die door de leden van de RB, de personen belast met het dagelijkse bestuur of effectieve leden verricht worden voor het opmaken/het samenstellen van dossiers voor tussenkomst of bijstand of om een huldiging of een activiteit bij te wonen waaraan de RB heeft besloten deel te nemen gebeurt volgens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.
De terugbetaling van de verplaatsingen met het openbaar vervoer blijft beperkt tot de tarieven die van toepassing zijn op een verplaatsing in tweede klasse.
Onverminderd de officiële representaties door de RB beslist worden de eventuele maaltijdonkosten die aan deze verplaatsingen gebonden zijn slechts ten belope van maximum 33 EUR per persoon terugbetaald, mits voorlegging van een verantwoordingstuk.
Andere onkosten die voor de vereniging worden verricht mogen slechts worden vergoed op voorlegging van naar behoren vereffende facturen of gelijkaardige documenten.

Hoofdstuk 5: - – Slotbepalingen en bepalingen tot intrekking

ARTIKEL 33 :
Dit reglement van inwendige orde heft op en vervangt het huidige reglement.

Voorzitter                       Secretaris
Bourdoux Gilles            Broos Johan